Exploring Sonic Frontiers-Two Generations of Chinese Women Composer
Oct
1
7:30 PM19:30

Exploring Sonic Frontiers-Two Generations of Chinese Women Composer

Works by:

Keyin Lou, Yuexiang Xu.

 

1, Grateful rain                                                                                     Yuexiang Xu                                                                                                                                         

-     Piano,     Kaiwei Zhi

 

 

2, The dream of the south(I II III and IV)                                          Yuexiang Xu                                                                                        

-      Flute,  Francesca Ferrara

-      Piano,  Shan Wang

 

 

3, Two poem of  BaiLi                                                                    Keyin Lou                        

-     Violin,     Guolong Wang

-     Soprano, Fangtao Jiang

 

 

4, The twelve                                                                                            Keyin Lou

-      Violin I,   Guolong Wang

-      Violin II,  Yihan Zhu

-      Viola,        Ao Peng

-      Cello,         Li Pang

 

 

5, One strange day                                                                                  Keyin Lou

-     Flute,         Francesca Ferrara

-     Clarinet,   Kristina Teuschler

-     Bassoon,   Travis Larson

-     Horn,         Thea Humphries

-     Trumpet,   Bo Li

-     Piano,         Stephanie Ziyi Yang

 

Intermission 

 

6, Childhood Drama(Piano Four Hands)                                          Yuexiang Xu                                                                              

-     Piano:       Carol Ann Aicher & Yingru Wang

 

 

7, Roam                                                                                              Yuexiang Xu

-     Tenor,        Congju Song

-     Guzheng,  Wei Sun

 

 

8, Bewildered                                                                                         Keyin Lou

-     Piano,        Lu Wang

-     Violin,       Guolong Wang

-     Cello,         Li Pang

 

 

9, Yuan                                                                                                     Keyin Lou

-     Cello,        Sihao He

 

 

10,Seeing off the Bride                                                                             Yuexiang Xu

-     Soprano,        Fangtao Jiang

-     Chorus,          MSM Chorus

-     Conductor,    Ji Yie

-     Percussionist, Hansol Choi & Chi-China Grace Lin

 

View Event →